J(este)M

13 tekstów – auto­rem jest J(es­te)M . 

Uczu­ciem żyj spon­ta­nicznie jak tle­nem, bo w miłości naj­bar­dziej żałośni są ludzie w obłudzie pop­rawni za wszelką cenę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 marca 2013, 21:15

Cza­sem to nieu­chron­ne i człowiek mu­si się wy­palić w pier­wszym, dru­gim, trze­cim lub ko­lej­nym związku. Wy­palić się, aby tym dłużej płonąć w aktualnym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 lutego 2013, 11:45

Każdy, kto do cze­goś gotów niech wie, że is­tnieje tur­bo dziura polotu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2012, 11:31

Wiele legło w gru­zach? Ska­la zniszczeń ow­szem duża, lecz możesz się od­rodzić tak jak je­rychońska róża, bo życie w pełni roz­ciągłości i głębi znacze­nia pięciu li­ter to prze­de wszys­tkim wal­ka o przyczółki wyt­rwałości wszys­tkie te, jak dotąd niezdobyte. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 grudnia 2012, 19:20

Su­mienie - echo sys­tem wnętrza, je­dyny audy­tor pra­cy ro­zumu i serca. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 grudnia 2012, 10:19

twój mi­liard kry­je się w twoim rozumie,
jeśli tyl­ko umiesz so­lo i w tłumie z umysłowości czerpać
żad­na two­ja ręka nie będzie za krótka by ce­le do­sięgać z am­bicja­mi grając w berka,
zna­ny dotąd je­dynie sze­lest pa­pier­ka, wkrótce już i słod­kość cukierka,
twój mi­liard kry­je się w twoim rozumie,
jeśli tyl­ko mi­mo zno­ju dążysz do roz­wo­ju piętrząc w so­bie fa­le de­mas­ka­tor­skich podbojów 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 grudnia 2012, 10:30

Przemijanie (fragment)

gdy po­wieki będą za ciężkie poj­miesz, co to znaczy być trzciną na wietrze,
gdy od­dech będzie zbyt płyt­ki za sobą masz już chwi­le najlepsze,
gdy ciało sta­nie się zim­ne i nieba­wem po­pad­nie w zgni­liznę, bo śmierć prze­cież nie ma litości
skończysz jak każdy żałośnie, lecz jak nie każdy możesz jeszcze
zaz­nać ra­dości - możesz, dając coś z siebie dla potomności; 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 grudnia 2012, 10:27

Życie to zbyt kręta dro­ga, aby się zarze­kać, aby obiet­ni­cami szafować. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2012, 10:34

w tym kra­ju an­ty­ludzki sys­tem społeczno - gos­po­dar­czy dla wa­riatów często sta­wia ul­ti­matum: z poczu­ciem bez­nadziei cze­kaj po­myślniej­szych wiatrów, al­bo jak zna­jomi już się pa­kuj ku wiel­kiemu światu i wy­bieraj de­bar­kację, czy­taj emig­rację z myślą o Oj­czyźnie niemal wie­cznie na mieliźnie, ok­cy­dent ku­si by się zmu­sić i na­dusić, jed­nak by­le ciapie nie na­kapie bo są pa­tolo­gie, które utożsa­miają pol­skość z prze­biegającym drogę szczurem; 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 grudnia 2012, 14:46

Nie trud­no w ta­kiej chwi­li o skruchę, kiedy nad ra­nem wra­casz na osied­le i na­poty­kasz sztyw­ne­go człowieka z dziura­wym brzuchem, a przy nim łaciaty kot z be­tonu zli­zuje juchę.
Po­wiesz - i tak się zdarza.
Po­wiem - więc żyj i miej marze­nia, bo życie jest krótkim pod­muchem żywe­go tchnienia po kar­tkach z kalendarza. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2012, 10:15

J(este)M

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J(este)M

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność